اعضا

اعضاء هیات علمی:

هادی سلامتی، سرپرست گروه

پرویز کاملی

مهدی رنجبر

حسین احمدوند

حمیده شاکری

 

 دانشجویان دکترا:

فاطمه اسکندری

مهری السادات حسینی

مجید جعفری

مصطفی توکلی

آمنه فرنود

سعیده مختاری

علی قطبی

هادی پاپی

محمد خندابی

مهدی ترابی

مژگان کاظم زاده

منوی اصلی

Page | by Dr. Radut

تحت نظارت وف بومی