زمینه های تحقیقاتی

ابررسانایی دمای بالا

مواد مغناطیسی شامل: منگنایتها، فریتهای نرم و سخت، آلیاژهای حافظه پذیر شکلی

خواص ساختاری، الکتریکی و مغناطیسی مواد

نانوساختارهای مغناطیسی

مواد گازوکرومیک، الکتروکرومیک و ترموکرومیک

سنسورهای گاز حالت جامد

برهمکنش لیزر - ماده

لایه های نازک و فیزیک سطح

پیلهای سوختی اکسید جامد
 

منوی اصلی

Page | by Dr. Radut

تحت نظارت وف ایرانی